آزمایشگاه خاک

فرم مخصوص اطلاعات آزمايشگاههاي دانشكده مهندسي عمران

 

نام آزمايشگاه: مكانيك خاك                      سرپرست آزمايشگاه: دكتر محمدعلي روشن‌ضمير

تاريخ تكميل فرم :                          مشخصات تكميل‌كننده فرم:

 

نام آزمايش

بر اساس استاندارد

نوع آزمايش

هدف از آزمايش

تعيين درصد رطوبت  خاك

Water Content

 Determination

ASTM D 2216-90

AASHTO T 265-81

رطوبت خاك به صورت درصدي از وزن خشك آن بيان‌ مي‌شود

تعيين درصد وزني رطوبت در خاك نسبت به دانه‌هاي خشك مي‌باشد

حد رواني

Liquid limit

AASH TO 84,90-81

ASTM D 4318-87

قابل استفاده در طبقه‌بندي خاكهاي ريز دانه رسي و قضاوت در مورد كاربرد آنها

تعيين درصد رطوبتي است كه در آن مخلوط آب و خاك از حالت خميري به حالت مايع در مي‌آيد

حد خميري

Plastic Limit

AASH TO T89,90-81

ASTM D 89,90-81

قابل استفاده براي طبقه‌بندي خاك‌هاي ريزدانه رسي و قضاوت در مورد كاربرد آنها

تعيين حداقل درصد رطوبتي است كه در آن خاك به صورت خميري شكل‌پذير در مي‌آيد.

حد انقباض

Shrinkage Limit

AASHTO T 92-81

ASTM D 427-87

بيانگر مقدار تغيير حجم المان خاك در اثر تغيير درصد رطوبت مي‌باشد

تعيين درصد رطوبتي است كه كمتر از آن حد، خاك با كاهش درصد رطوبت تغيير حجم ندهد

هم ارز ماسه (SE)

Sand Equivalent

AASHTO T 176-81

ASTM D 2419-87

 

قابل شناسايي براي مصالح دانه‌اي مورد كاربرد در  لايه‌هاي روسازي راه و مخلوط‌هاي بتني و آسفالت

تعيين نسبت حجم ماسه به كل حجم خاك است

دانه‌بندي خاك (سرند)

Particle size Analysis

(mechanical Method)

ASTM D 422-87

AASHTO 88-81

 

مورد استفاده در تحليل اندازه دانه‌ها جهت طبقه‌بندي مهندسي خاكها

جداسازي دانه‌هاي خاك در اندازه‌هاي مختلف است كه هر بخش به صورت درصدي از كل نمونه بيان مي‌شود

هيدرومتري

Hydrometer Analysis

AASHTO T87-86, T88-90

ASTM D421-58, D 422-63

تعيين دانه‌بندي خاكهايي با اندازه‌ دانه‌هاي كوچك
(لاي ورس)

تكميل منحني دانه‌بندي  بخش ريزدانه (عبوري از لاك 200 (  mm075/0) مي‌باشد

تراكم

Compaction

AASHTO T 99-90 (S)

ASTM D 698-78 (S)

مورد استفاده در خاكريزي بزرگراه‌ها و فرودگاه‌ها و سدهاي خاكي

كاهش ميزان تخلخل خاك است. وجود آب تا ميزان مشخصي سبب تسهيل اين عمليات مي‌گردد. اين حد رطوبت و وزن مخصوص خشك بيشينه خاك پس از به كاربردن ميزان معيني انرژي كوبشي حاصل مي‌گردد.

تعيين وزن واحد حجم خشك خاك  در محل به روش مخروط ماسه

ASTM D1556-82

AASH TO T 191-86

مورد استفاده براي تعيين مقدار كوبيدگي خاك در بزرگراه‌ها و فرودگاه‌ها و سدهاي خاكي

براي بدست آوردن وزن واحد حجم خشك خاك در حالت طبيعي يا يك لايه خاك كوبيده شده با استفاده از ماسه كاليبره شده

نفوذ‌پذيري

Coefficient of

Permeability

AASHTO T 215-81

ASTM D 2434-87

تعيين ضريب نفوذ‌پذيري خاك در راه‌سازي، ساختمان-سدسازي، هيدروليك، زهكشي‌ها ومناطقي كه تراز آب زيرزميني بالا است

تعيين ضريب نفوذپذير خاك  K

آزمايش با بار ثابت

Constant-Head Method

AASHTO T 215-81

ASTM D 2434-87

قابل استفاده براي تعيين مقدار k  در فيلترهاي سدها و زهكشها و تغذيه مصنوعي آبرفتها

اين آزمايش مي‌تواند با شيب هيدرليكي ثابت اغلب براي خاكهاي درشت دانه و دانه‌اي انجام گيرد

آزمايش با بار افتان

Falling-Head Method

ASTM D 2434-87

AASHTO T 215-81

قابل استفاده براي تعيين خاك مناسب مغزه يا پوشش نفوذ‌ناپذير سد و همچنين براي پوسته پايين خاكريز نفوذ‌پذير سد

اين آزمايش مي‌تواند با شيب هيدروليكي متغير اغلب براي خاكهاي ريز ‌دانه انجام گيرد

آزمايش با روش تحكيم

 

قابل استفاده براي خاكهاي چسبنده رسي كه ضريب نفوذ‌پذيري آنها خيلي كم باشد

اين آزمايش مي‌تواند در جهت قائم در خاكهاي ريزدانه رسي متراكم انجام گيرد

تحكيم

Consolidation

AASH TO T 216-83

ASTM D 2435-90

مورد استفاده براي برآورد سرعت و مقدار نشست تحكيمي سازه‌ها واقع بر خاكهاي رسي و فشار پيش تحكيمي

تعيين پارامترهاي مؤثر در پيش‌بيني شدت نشست وميزان آن در سازه‌هاي متكي بر خاكهاي چسبنده اشباع

تك محوري محصور نشده

Unconfined Compression

AASH TO T 208-90

ASTM D 2166-87

مورد استفاده براي بررسي مقاومت برشي تقريبي خاكهاي چسبنده بر حسب تنش كل

اندازه‌گيري تقريبي مقاومت برشي يك خاك چسبنده 

سه محوري

Triaxial

ASTM D 4767-88

ASTM D 2850-87

AASHTO T 234-90

مورد استفاده براي انواع خاك‌ها (چسبنده و دانه‌اي)

براي بدست آوردن پارامترهاي مقاومت برشي خاك است c وf  - C يا f

برش مستقيم

Direct shear

AASH TO T 236-90

ASTM D 3080-90

مورد استفاده در كليه مسائل مربوط به پايداري خاك از جمله شيروانيها و شيب‌ها و باربري شالوده‌ها

تعيين پارامترهاي مقاومت برشي خاك

f و C

CBR

نسبت باربري كاليفرنيا

California Bearing Ratio

AASH TO T 193-81

ASTM D 1883-87

مورد استفاده براي تعيين ضخامت‌هاي مورد نياز روسازي‌هاي انعطاف‌پذير بزرگراه‌‌ها و فرودگاه‌ها به روش تجربي

براي تعيين ظرفيت باربري خاك متراكم شده مي‌باشد.

تعيين Gs

Specific Gravity of Soil Solids

AASH TO T 100-81

ASTM D 854-87

قابل استفاده براي خاك و مصالح دانه‌اي مورد كاربرد در آزمايشات و مخلوط‌هاي بتني و آسفالت

تعيين نسبت وزن مخصوص بخش جامد خاك به وزن مخصوص آب مي‌باشد.

 

 

 

تجهيزات آزمايشگاه مكانيك خاك

 

 

نام دستگاه

مدل دستگاه

سال خريد

شرح عملكرد دستگاه

امكان استفاده از دستگاه در زمينه‌هاي تحقيقاتي

برش مستقيم

E.L.E

1363

روش آزمايشگاهي براي تعيين پارامترهاي مقاومت برشي خاك (C. f)

 

دستگاه فشاري تك محوري

E.L.E

1363

تعيين ميزان مقاومت فشاري غيرمحصور و تعيين مقاومت برشي تقريبي خاك چسبنده

 

دستگاه سه محوري

ٍ E.L.E

El.89-251

1363

آزمايش سه محوري بر روي نمونه‌هاي استوانه‌اي پوشانده شده در قشاي لاستيكي با حضور فشار جانبي

 

دستگاه  C.B.R

ٍٍ E.L.E

E.L.89-290

1363

تعيين نسبت باربري كاليفرنيا به منظور تعيين ظرفيت باربري خاك متراكم شده

 

دستگاه تحكيم

EL89-281

1363

آزمايش تحكيم يك بعدي به منظور تعيين پارامترهايي از خاكهاي چسبنده اشباع كه براي محاسبه سرعت و مقدار نشت تحكيمي مورد نياز مي‌باشد

 

دستگاه كاساگرانه

E.L 89-240

1363

تعيين درصد رطوبتي كه در آن خمير خاك به حالت سيال در مي‌آيد

 

دستگاه تكان‌دهنده سرندها (شيكر)

EF-240

1363

وسيله‌اي براي جداسازي دانه‌هاي خاك توسط الكهاي استاندارد در يك دوره زماني

 

قالب تراكم

EL 28-610

1363

قالبي استوانه‌اي به قطر 4 يا 6 اينچ جهت تراكم خاك

 

 

 

 

khak-lab_22_20101213_1956707193khak-lab_23_20101213_1521904822khak-lab_24_20101213_1815532206

khak-lab_25_20101213_1635673064khak-lab_26_20101213_1490475306khak-lab_27_20101213_1529415493

khak-lab_28_20101213_1607408819khak-lab_29_20101213_1240380548khak-lab_30_20101213_1509326019

khak-lab_31_20101213_1278708094khak-lab_32_20101213_1159112895khak-lab_33_20101213_1122494873

khak-lab_34_20101213_2078186443khak-lab_35_20101213_1269364421khak-lab_36_20101213_1332628557

khak-lab_37_20101213_1953191641khak-lab_38_20101213_1927861487khak-lab_39_20101213_1653782256

khak-lab_40_20101213_1783263531khak-lab_41_20101213_1937716753khak-lab_42_20101213_1812930276