علیمحمد مومنی

موقعیت:

استادیار

گروه:

Structural Engineering

تلفن:

0311-3912701

فاکس

0311-3912700

پست الکترونیکی

momeni@cc.iut.ac.ir

وب سایت شخصی

Go to Website