امیرمهدی حلبیان

موقعیت:

دانشیار

گروه:

Structural & Earthquake Engineering

تلفن:

33913821 031

فاکس

33912700 031

پست الکترونیکی

mahdi@cc.iut.ac.ir

وب سایت شخصی

Go to Website