بهروز کوشا

موقعیت:

استادیار

گروه:

Geotechnical Engineering

تلفن:

33913811 031

فاکس

33912700 031

پست الکترونیکی

cgkoosha @cc.iut.ac.ir

وب سایت شخصی

Go to Website