مسعود طاهریون

موقعیت:

استادیار

گروه

دانشکده عمران

تلفن

33913822 031

فاکس

33912700 031

پست الکترونیکی

taheriyoun@cc.iut.ac.ir

وب سایت شخصی

Go to Website