امیر تائبی

موقعیت:

(استاد بازنشسته)

گروه:

Environmental Engineering

تلفن:

(+98) 311 3913830

فاکس

(+98) 311 3912700

پست الکترونیکی

amirth@cc.iut.ac.ir

وب سایت شخصی

Go to Website