اطلاعیه مهم در خصوص تغییر زمان های مصاحبه آزمون دکتری عمران

قابل توجه  داوطلبان شرکت در مصاحبه دکتری 96 رشته مهندسی عمران:
تاریخ های انجام مصاحبه به شرح ذیل اعلام می گردد:
گرایش سازه: 12 و 13 تیرماه 
گرایش ژئوتکنیک: 13 تیرماه
گرایش منابع آب: 12 تیرماه
 
مصاحبه داوطلبان دکتری بدون آزمون نیز بر اساس گرایش در تاریخ های ذکر شده در بالا انجام خواهد شد.