تحصیلات تکمیلی

جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري :امتحان جامع پژوهشی1 دانشجو: خانم حانيه پری­ابرقوئی عنوان: بررسی اندرکنش سازه و سيال با استفاده از توابع پايه نمايی ­چهارشنبه مورخ  19/12/94 ، ساعت 10 صبح الی13