دكتر رحیم ذوالانوار

موقعیت:

(استادیار بازنشسته)

گرایش:

مهندسي عمران – زمين‌شناسي مهندسي

زمینه های تحقیقاتی

زمين شناسي مهندسي، سدهاي زيرزميني