دكتر محمدمهدی سعادتپور

موقعیت:

(استاد بازنشسته)

گروه:

مهندسي عمران – سازه

زمینه های تحقیقاتی

دینامیک سازه ها و مهندسی زلزله، اجزاء محدود و روشهای عددی