دكتر محمدکریم بیرامی

موقعیت:

(دانشیار بازنشسته)

گروه:

مهندسي عمران – آب

زمینه های تحقیقاتی

هیدرولیک سازه های آبی، هیدرولیک رسوب، سازه های آبی

وب سایت شخصی

Go to Website