دكتر محمود وفائیان

موقعیت:

(استاد بازنشسته)

گروه:

مهندسی عمران - سازه

زمینه های تحقیقاتی

سدهای خاکی، مهندسی تونل، مکانیک سنگ