بیژن برومند

موقعیت:

استاد

گروه:

Structural Engineering

تلفن:

3913817 3 031

فاکس

3912700 3 031

پست الکترونیکی

boromand@cc.iut.ac.ir

وب سایت شخصی

Go to Website