دکتر جواد میرمحمدصادقی

موقعیت:

( استادیار - همکار سابق )

گروه:

مهندسی عمران - مهندسی راه آهن

زمینه های تحقیقاتی

روشهای عددی در مهندسی راه آهن، پل های راه و راه آهن، زیرسازی و روسازی راه ها، دینامیک خاک، آنالیز مدها، اثرات متقابل سازه خاک تحت بارهای غیر هارمونیک، مهندسی راه ( طرح آنالیزی )