دکتر حمیدرضا اسلیمی

موقعیت:

( استادیار - همکار سابق )

گروه:

مهندسی عمران - هوا و فضا

زمینه های تحقیقاتی

رفتار دینامیکی سازه های ساخته شده از مواد مرکب الیافی لایه ای، فن آوریهای اطلاعاتی در مهندسی عمران