دکتر رضا خدادادی

موقعیت:

(دانشور بازنشسته)

گروه:

مهندسی عمران - سازه

زمینه های تحقیقاتی

خواص کيفي مصالح، تکنولوژي توليد مصالح، تکنولوژي ساخت ابنيه، بهسازي ابنيه

وب سایت شخصی

Go to Website