مجید سرتاج

موقعیت:

استادیار

گروه:

Environmental Engineering

تلفن:

(+98) 311 3913822

فاکس

(+98) 311 3912700

پست الکترونیکی

msartaj@cc.iut.ac.ir

وب سایت شخصی

Go to Website