دکتر محسن اعتمادی

موقعیت:

(استادیار بازنشسته)

گروه

مهندسي عمران – سازه و زلزله

زمینه های تحقیقاتی

ديناميک سازه ها ، مهندسي زلزله

وب سایت شخصی

Go to Website