دکتر محمدرضا حقیقی پوده

موقعیت:

( استادیار - همکار سابق )

گروه:

مهندسی عمران - محیط زیست

زمینه های تحقیقاتی

آب و فاضلاب، زباله های سمی خطرناک