مرتضی مدح خوان

موقعیت:

دانشيار

گروه:

Structural Engineering

تلفن:

(+98) 311 3913851

فاکس

(+98) 311 3912700

پست الکترونیکی

madhkhan@cc.iut.ac.ir

وب سایت شخصی

Go to Website