کمال میرطلائی

موقعیت:

( استادیار - همکار سابق )

گروه:

مهندسی عمران - سازه

زمینه های تحقیقاتی

سازه های بتن آرمه، مهندسی پل، تکنولوژی عالی بتن