مهندس محمود دیانتخواه

موقعیت:

(مربی بازنشسته)

گروه:

مهندسي عمران – نقشه برداری

زمینه های تحقیقاتی

نقشه برداری صحرایی

وب سایت شخصی

Go to Website