مهندس محمد رشتیان

موقعیت:

(مربی بازنشسته)

گروه:

مهندسی معماری

زمینه های تحقیقاتی

طراحی ساختمانهای صنعتی، مسکونی، آموزشی و فرهنگی