مهندس محمود سبحانی

موقعیت:

(مربی بازنشسته)

گروه:

مهندسي عمران

زمینه های تحقیقاتی

مهندسی سواحل و مکانیک سیالات، مقاومت مصالح