مجتبی ازهری

موقعیت:

استاد

گروه:

Structural Engineering

تلفن:

33913804 031

فاکس

33912700 031

پست الکترونیکی

mojtaba@cc.iut.ac.ir

وب سایت شخصی

Go to Website