کادر مدیریت:

رییس دانشکده
محمدرضا افتخار

تلفن:

3912701

فاکس:

3912700

پست الکترونیکی:

eft@cc.iut.ac.ir

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده
محمدنوید مقیم

تلفن:

3913841

فاکس:

3912700

پست الکترونیکی:

moghim@cc.iut.ac.ir

معاون پژوهشی دانشکده
مرتضی مدح خوان

تلفن:

3913851

فاکس:

3912700

پست الکترونیکی:

madhkhan@cc.iut.ac.ir

معاون دانشجویی دانشکده
محمدعلی روشن ضمیر

تلفن:

3913823

فاکس:

3912700

پست الکترونیکی:

mohamali@cc.iut.ac.ir

معاون آموزشی دانشکده
بشیر موحدیان عطار

تلفن:

3913814

فاکس:

3912700

پست الکترونیکی:

b.movahedian@cc.iut.ac.ir