کارمندان

کارشناس ارشد آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی
بهنام ابراهیمی

تلفن

33913837

فاکس

33912700

پست الکترونیکی

ebrahimi@of.iut.ac.ir

مدیر امور عمومی دانشکده
کامران احمدی

تلفن

33913839

فاکس

33912700

پست الکترونیکی

کارشناس آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک
احسان براتی

تلفن

33913828

فاکس

33912700

پست الکترونیکی

متصدی امور دفتری دانشکده
مژگان رکنی زاده

تلفن

33912701

فاکس

33912700

پست الکترونیکی

کارشناس آزمایشگاه نقشه برداری
محمدصادق رمضانی

تلفن

33913836

فاکس

33912700

پست الکترونیکی

ms.ramezani@of.iut.ac.ir

آزمایشگاه مکانیک خاک
محمد حسین شمس

تلفن

33913838

فاکس

33912700

پست الکترونیکی

کارشناس کامپیوتر
سهیلا فروغی

تلفن

33913846

فاکس

33912700

پست الکترونیکی

foroughi@of.iut.ac.ir

متصدی امور دفتری و آموزش دانشکده
مژگان منصور زاده

تلفن

33913825 031

فاکس

33912700 031

پست الکترونیکی

کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
مهرنوش محمودی

تلفن

33913854

فاکس

33912700

پست الکترونیکی

m.mahmoudi@of.iut.ac.ir

کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک
محمدعلی مطلبی

تلفن

33913838

فاکس

33912700

پست الکترونیکی

صفحه‌ها