کیاچهر بهفرنیا
رئیس دانشکده
دانشیار
رئیس دانشکده
kia@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913810
شماره اتاق:
سعید صرامی
معاونت آموزشی
استادیار
معاونت آموزشی
sarrami@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913816
شماره اتاق:
مرتضی مدح خوان
معاونت پژوهشی
دانشیار
معاونت پژوهشی
تلفن:
03133913851
شماره اتاق:
فرهاد بهنام فر
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
farhad@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913844
شماره اتاق:
محمدعلی روشن ضمیر
سرپرست فرهنگی دانشجویی
دانشیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
تلفن:
031-33913823
شماره اتاق: