سیدمهدی ابطحی
دانشیار
تلفن:
03133913813
شماره اتاق:
355
آزاده احمدی
دانشیار
تلفن:
03133913845
شماره اتاق:
312
مجتبی ازهری
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
تلفن:
031-33913804
شماره اتاق:
پیام اسدی
استادیار
تلفن:
031-33913806
شماره اتاق:
356
کیوان اصغری
دانشیار
تلفن:
03133913840
شماره اتاق:
311
محمدرضا افتخار
رؤسای پیشین
استادیار
رؤسای پیشین
تلفن:
031-33913807
شماره اتاق:
میلاد امین زاده
استادیار
تلفن:
03133913812
شماره اتاق:
326
بیژن برومند
استاد
تلفن:
03133913817
شماره اتاق:
340
کیاچهر بهفرنیا
رئیس دانشکده
دانشیار
رئیس دانشکده
تلفن:
03133913810
شماره اتاق:
فرهاد بهنام فر
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
تلفن:
03133913844
شماره اتاق:
نسرین جعفری
استادیار
تلفن:
03133913834
شماره اتاق:
320
محمدرضا جعفری
مربی
تلفن:
03133913808
شماره اتاق:
357
محمدرضا چمنی
دانشیار
تلفن:
03133913831
شماره اتاق:
327
امیرمهدی حلبیان
دانشیار
تلفن:
03133913821
شماره اتاق:
338
محمدرضا خانمحمدی
استادیار
تلفن:
031-33913819
شماره اتاق:
319
محمدعلی روشن ضمیر
سرپرست فرهنگی دانشجویی
دانشیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
تلفن:
031-33913823
شماره اتاق:
هاجر شرع اصفهانی
استادیار
تلفن:
031-33913820
شماره اتاق:
324
سعید صرامی
معاونت آموزشی
استادیار
معاونت آموزشی
تلفن:
031-33913816
شماره اتاق:
حمیدرضا صفوی
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
تلفن:
03133913826
شماره اتاق:
307
مسعود طاهریون
استادیار
تلفن:
03133913822
شماره اتاق:
325
عبدرالرضا کبیری سامانی
دانشیار
تلفن:
03133913829
شماره اتاق:
309
محمدحسین گل محمدی
استادیار
تلفن:
03133913853
شماره اتاق:
313
مرتضی مدح خوان
معاونت پژوهشی
دانشیار
معاونت پژوهشی
تلفن:
03133913851
شماره اتاق:
داوود مستوفی نژاد
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
تلفن:
03133913818
شماره اتاق:
341
محمدنوید مقیم
استادیار
تلفن:
03133913841
شماره اتاق:
بشیر موحدیان عطار
استادیار
تلفن:
03133913814
شماره اتاق:
سید مهدی نسیمی فر
استادیار
تلفن:
031-33913830
شماره اتاق:
نیما نورمحمدی
استادیار
تلفن:
03133913805
شماره اتاق:
329
حمید هاشم الحسینی
دانشیار
تلفن:
031-33913827
شماره اتاق:
308
هستی هاشمی نژاد
استادیار
تلفن:
03133913833
شماره اتاق:
322