سعید صرامی
هیات علمی
استادیار
معاونت آموزشی
031-33913816
ساناز قناعت
کارمند
031-33913825
کارشناس آموزشی