لینک کانال تلگرام انجمن علمی دانشکده مهنمدسی عمران 

https://t.me/anjoman_elmi_omran_iut