محمدعلی روشن ضمیر
هیات علمی
دانشیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
031-33913823