بهنام ابراهیمی
کارشناس آزمایشگاه
بتن و مصالح ساختمانی
کارشناس آزمایشگاه
بتن و مصالح ساختمانی
ebrahimi@of.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913837
کامران احمدی
مدیر امور عمومی
مدیر امور عمومی
تلفن:
031-33913839
احسان براتی
کارشناس آزمایشگاه
سازه
کارشناس آزمایشگاه
سازه
تلفن:
031-33913848
مژگان رکنی زاده
مسئول دفتر دانشکده
مسئول دفتر دانشکده
m_roknyzadeh@of.iut.ac.ir
تلفن:
031-33912701
محمد صادق رمضانی
کارشناس آزمایشگاه
مکانیک خاک
کارشناس آزمایشگاه
مکانیک خاک
ms.ramezani@of.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913838
محمد حسین شمس
کارشناس آزمایشگاه
مکانیک خاک
کارشناس آزمایشگاه
مکانیک خاک
تلفن:
031-33913838
محمدرضا عباسی
کارشناس آزمایشگاه
مکانیک سیالات و هیدرولیک
کارشناس آزمایشگاه
مکانیک سیالات و هیدرولیک
تلفن:
031-33913828
سهیلا فروغی
کارشناس فناوری اطلاعات
کارشناس فناوری اطلاعات
foroughi@of.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913846
ساناز قناعت
کارشناس آموزشی
کارشناس آموزشی
تلفن:
031-33913825
مهرنوش محمودی
کارشناس تحصیلات تکمیلی, کارشناس پژوهشی
کارشناس تحصیلات تکمیلی, کارشناس پژوهشی
m.mahmoudi@of.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913854
حسین مهرپرور
کارشناس آزمایشگاه
نقشه برداری
کارشناس آزمایشگاه
نقشه برداری
تلفن:
بهناز هرندی زاده
کارشناس آزمایشگاه
محیط زیست
کارشناس آزمایشگاه
محیط زیست
تلفن:
031-33913842