رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت فراغت از تحصیل در نیمسال 2-98

با توجه به درخواست برخی دانشـگاهها مبنی بر تغییر تاریخ فراغت از تحصـیل دانشـجویانی که در نیمسـال دوم سال تحصـیلی 1399-1398 آخرین نیمسـال تحصـیلی خود را میگذراننـد، با این درخواست، به دلیل شـرایط ویژه اجراي برنامه هاي آموزشـی در نیمسال مذکور ناشـی از اقدامات دانشگاهها در مقابله با همه گیري بیماري کووید-19 به شرح زیر موافقت میشود: تاریخ دانش آموختگی دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1398 ،آخرین نیمسال تحصـیلی خود را میگذراننـد بر اساس تشـخیص و تأییـدآموزش دانشـگاه، اسـتثنائًا براي همین نیمسال از 99/6/31 به 99/7/30 تغییر می یابد.

تحت نظارت وف ایرانی