رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری جاماندگان

نام و نام خانوادگي

شماره داوطلبی سنجش

روز مصاحبه

ساعت حضور در دانشکده

گرایش

مکان برگزاري

رضائي فرد ارش

172489

سه شنبه 17 خرداد

08:30

سازه هيدروليکی

اتاق شورا

سلطاني محمدسجاد

181957

سه شنبه 17 خرداد

13:30

ژئو تکنيک

سمينار 3

غلامي شهرستاني محمدمهدي

123632

سه شنبه 17 خرداد

13:30

ژئو تکنيک

سمينار 3

اسدي طالقاني علي

282112

سه شنبه 17 خرداد

13:30

ژئو تکنيک

سمينار 3

رضائي دهج نسيم

186368

سه شنبه 17 خرداد

11:45

منابع آب

سمينار 3

مرادزاده سعيد

123678

سه شنبه 17 خرداد

11:45

منابع آب

سمينار 3

تقوي سيداصغر

123679

سه شنبه 17 خرداد

11:45

منابع آب

سمينار 3

هاشمي نسب امين

144472

سه شنبه 17 خرداد

12:15

سازه

اتاق شورا

حق طلب محمد

197294

سه شنبه 17 خرداد

12:15

سازه

اتاق شورا

نفس پور عزيزالله

200752

سه شنبه 17 خرداد

12:15

سازه

اتاق شورا

مهري پرگو علي

235452

سه شنبه 17 خرداد

12:15

سازه

اتاق شورا

بنفشي منصور

184198

سه شنبه 17 خرداد

12:15

سازه

اتاق شورا

فایل
پیوست اندازه
برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری جاماندگان (13.65 کیلوبایت) 13.65 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی