رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری سازه هیدرولیکی

نام و نام خانوادگي

شماره داوطلبی سنجش

روز مصاحبه

ساعت مصاحبه

زراعت پيشه محمدباقر

223218

چهارشنبه 4 خرداد

09:00

فولادي جواد

215258

چهارشنبه 4 خرداد

09:15

بلندي ابوالفضل

282202

چهارشنبه 4 خرداد

09:30

مهاجر سيدحسين

146891

چهارشنبه 4 خرداد

09:45

حقيقي پوده مائده

120012

چهارشنبه 4 خرداد

10:00

تحت نظارت وف ایرانی