رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری گرایش سازه

نام و نام خانوادگي

شماره داوطلبی سنجش

روز مصاحبه

ساعت

مهدی يزداني

بدون آزمون

چهارشنبه 11 خرداد

08:30

مصطفي نظري فرخي

بدون آزمون

چهارشنبه 11 خرداد

08:45

عرفان شبانی

بدون آزمون

چهارشنبه 11 خرداد

09:00

ساناز جعفري

بدون آزمون

چهارشنبه 11 خرداد

09:15

هاشمي سالانقوچ بهداد

146887

چهارشنبه 11 خرداد

09:30

ترابي حميدرضا

220943

چهارشنبه 11 خرداد

09:45

روحاني قهساره عليرضا

123610

چهارشنبه 11 خرداد

10:00

هاشمي نسب امين

144472

چهارشنبه 11 خرداد

10:15

نجومي دلشاد حسام

225704

چهارشنبه 11 خرداد

10:30

صادقي محمدمهدي

195071

چهارشنبه 11 خرداد

10:45

حق طلب محمد

197294

چهارشنبه 11 خرداد

11:00

نفس پور عزيزالله

200752

چهارشنبه 11 خرداد

11:15

مهري پرگو علي

235452

چهارشنبه 11 خرداد

11:30

جعفريان نميني شروين

281758

چهارشنبه 11 خرداد

11:45

شريفي علي

123548

چهارشنبه 11 خرداد

12:00

عسگري پردنجاني علي اكبر

134503

چهارشنبه 11 خرداد

12:15

بنفشي منصور

184198

چهارشنبه 11 خرداد

12:30

صحتي فرهاد

200755

چهارشنبه 11 خرداد

12:45

شاهي رحيم

123565

چهارشنبه 11 خرداد

13:45

احمدي علون ابادي سيدمحمدحسن

123597

چهارشنبه 11 خرداد

14:00

غريبي حامد

125296

چهارشنبه 11 خرداد

14:15

محمدخاني محيا

161360

چهارشنبه 11 خرداد

14:30

علويان قوانيني اراد

210351

چهارشنبه 11 خرداد

15:00

فایل
پیوست اندازه
برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری گرایش سازه (15.1 کیلوبایت) 15.1 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی