رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه ارزیابی پژوهشی 2 خانم منصوره اسدی

دانشجو:  خانم منصوره اسدی

گرايش:  سازه

 موضوع: معرفی یک روش عددی جدید برای مدل سازی  ناپیوستگی ها

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر سعادت پور (از دانشگاه صنعتی اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر ازهری ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای  دکتر نورمحمدی ، " استاد مشاور "
  4. آقای دکتر برومند، " استاد راهنما "

زمان: روز یکشنبه مورخ  1400/12/22، ساعت 14  الی 16

مكان:  سمینار3

تحت نظارت وف ایرانی