رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع آزمون جامع پژوهشی1 آقای مسعود علیایی

 

دانشجو: مسعود نوروزعلیایی

گرايش:  سازه

 موضوع : بررسی رفتار ستون بتنی مسلح به میلگردهای GFRP تحت بارگذاری سیکلی فشاری به صورت محوری و با خروج از مرکزیت دو طرفه

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتراسلامی  (از دانشگاه یزد)، "ممتحن‌مدعو"(ویدئو کنفرانس)**
  2. آقای دکتر افتخار، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده " (حضوری)
  3. آقای دکتر مستوفی نژاد، " استاد راهنما " (حضوری)
  4. آقای دکتر سلجوقیان، " استاد مشاور" (حضوری)

 

زمان: روز یکشنبه مورخ  1401/05/23 ، ساعت 13:30الی 15:30

مكان: سالن سمینار3

** آدرس ورود به سامانه ویدئو کنفرانس با هماهنگی دانشجو و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده اطلاع رسانی خواهد شد.

تحت نظارت وف ایرانی