رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از رساله دكتري آقای محمد امین ذوالفقاری پور  

دانشجو: آقای محمد امین ذوالفقاری پور

گرايش:   مهندسی و مدیریت منابع آب

 

موضوع:  توسعه چارچوبهای مدلسازی متمرکز و غیرمتمرکز برای یک بازار بین بخشی آب زیرزمینی درمقیاس محلی، مطالعه موردی: دشت اصفهان-برخوار

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر ضرغامی ، (از دانشگاه تبریز)  "ممتحن‌مدعو"
  2. خانم دکتر زهرایی ،  (از دانشگاه تهران) "ممتحن‌مدعو"
  3. آقای دکتر صفوی ، " عضو كميته دفاع "
  4. آقای دکتر سلجوقیان ، " نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  5. آقای دکتر نیکویی ، " استاد مشاور "
  6. خانم دکتر احمدی ، " استاد راهنما "

 

زمان: روز سه شنبه مورخ  1400/07/20، ساعت 16  الی 18

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک :     https://meet.iut.ac.ir/b/4dw-qcw-ji5-naz  

 

 

تحت نظارت وف ایرانی