رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای حسن مصطفایی

 

دانشجو: آقای حسن مصطفایی

گرايش: سازه

موضوع: بررسی پایداری لرزه‌ای سدهای قوسی با در نظر گرفتن گوه‌های تماسی و درزهای انقباض سد

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر محسن قائمیان ( از دانشگاه صنعتی شریف)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر علی نورزاد (از دانشگاه شهيد بهشتی)، "ممتحن‌مدعو"
  3. آقای دکتر بهفرنيا، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  4. آقای دکتر بهنام ­فر ،  "استاد راهنما"
  5. آقای دکتر عالم باقری(از دانشگاه تربيت مدرس ) ، "استاد مشاور"

 

زمان: روز سه شنبه مورخ  99/10/16ساعت 14 الی 17

مكان:  سالن کنفرانس دانشکده مهندسی عمران -  بصورت مجازی

 

تحت نظارت وف ایرانی