رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای حميد مرتضوی­ بک

دانشجو: آقای حميد مرتضوی­ بک

گرايش: ژئوتکنيک

موضوع: بررسی پارامتريک رفتار استاتيکی و سختی ديناميکی قائم شمع های پيچی باريک شونده

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر فخاريان (از دانشگاه صنعتی اميرکبير)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر وفائيان ، "ممتحن‌مدعو"
  3. آقای دکتر خان­محمدی، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  4. آقای دکتر حلبيان ،  "استاد راهنما"
  5. آقای دکتر روشن­ ضمير ،  "استاد راهنما"
  6. آقای دکتر هاشم ­الحسينی ،  "استاد راهنما"

 

زمان: روز ­چهار­شنبه مورخ  99/4/18 ، ساعت 8:30  الی 11:30 

مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی