رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای رضا سلطان آبادی

دانشجو:  آقای رضا سلطان آبادی

گرايش:  سازه

 موضوع: بررسی رفتار تیرهای عمیق بتنی حاوی سنگدانه بازیافتی بتنی و آسفالتی

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر محمد حجازی   (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر عرب زاه   (از دانشگاه تربیت مدرس)، "ممتحن‌مدعو"
  3. آقای دکتر مدح خوان ، " عضو كميته دفاع"
  4. آقای دکترنسیمی فر ، " نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  5. آقای دکتر مام عزیزی ، " استاد مشاور "
  6. آقای دکتر بهفرنیا ، " استاد راهنما "

 

زمان: روز چهارشنبه مورخ  1400 /11/27، ساعت 16  الی 18

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:     https://meet.iut.ac.ir/b/uvk-fn1-0hh-lmr

   

تحت نظارت وف ایرانی