رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای فرید عسکری نژاد

 

دانشجو: آقای فريد عسکری­ نژاد

گرايش:  ژئوتکنیک

موضوعمدل سازی و مطالعات آزمایشگاهی رفتار وابسته به زمان و نرخ در خاک های تمیزوماسه آلوده به نفت خام

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر پاک (از دانشگاه صنعتی شريف)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای  دکتر قلندرزاده (از دانشگاه تهران )، "ممتحن‌مدعو"
  3. آقای دکتر  روشن­ ضمير ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  4. آقای دکتر  pro. Junichi Koseki (از دانشگاه توکیو )،  " استاد مشاور "
  5. آقای دکتر حلبيان، "استاد راهنما"
  6.  آقای دکتر هاشم ­الحسينی، "استاد راهنما"

 

 

 

زمان: روز چهار شنبه مورخ  99/11/29، ساعت 14  الی 17

مكان:  سالن کنفرانس دانشكدة مهندسي عمران _ بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی