رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم نازلی مهزاد

دانشجو: خانم نازلی مهزاد

گرايش: منابع آب

موضوع: بهينه سازي چندمنظوره برنامه ريزي پمپاژ با هدف بهبود عملكرد شبكه هاي توزيع آب در شرايط جريان غيردائمي

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر تابش (از دانشگاه تهران)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر حقيقی (از دانشگاه اهواز)، "ممتحن‌مدعو"
  3. خانم دکتر احمدی، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  4. آقای دکتر اصغری ، "استاد راهنما"
  5. آقای دکتر چمنی ، "استاد مشاور"

 

تحت نظارت وف ایرانی