رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد آقای پیمان نساروند

دانشجو: پیمان نساروند

گرايش: سازه

موضوع:  خصوصیات مکانیکی و دوام بتن متخلخل قلیافعال سرباره ای تک جزئی

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر رهگذر (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر مدح خوان ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  بهفرنیا ، "استاد راهنما"

                                                                                                                                                                          

زمان: روز  شنبه  99/6/29ساعت 11:30 الی 13:30

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی