رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد خانم نوشین سنماریان اصفهانی

دانشجو: نوشین سنماریان اصفهانی

گرايش: ژئوتکنیک

موضوع: تحلیل عددی الگوهای پیچ سنگ متقارن و نامتقارن بر پايداری ساختارهای زيرزمیني درزه دار با استفاده از روش شبکه ناپیوستگي مجزا و المان مجزا (مطالعه موردی مغار کلاب 2، سوئد)

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر مهدوی (از دانشکده مهندسی معدن )، "ممتحن‌مدعو" 

2- خانم دکتر شرع اصفهانی ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر هاشم الحسینی ، "استاد راهنما"

4-آقای دکتر امین ازهری(از دانشکده مهندسی معدن) ،"استاد راهنما"

5-آقای دکتر باغبانان (از دانشکده مهندسی معدن) ،"استاد مشاور"

زمان: روز  یکشنبه  99/6/30 ساعت 15:30 الی 17:30

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی