رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد صادق بابائی

دانشجو: صادق بابائی

گرايش: سازه

موضوع:  تحلیل خمش تحت بارگذاری دلخواه پوسته های متقارن محوری با خواص متغیر با استفاده از توابع پایه متعادل شده

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر عموشاهی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر برومند ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  نورمحمدی ، "استاد راهنما"

 زمان: روز سه شنبه99/6/25 ساعت 9  الی 11

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی