رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد آقای سیدامیرحسین عقیلی

 

دانشجو: سيداميرحسين عقيلی

گرايش: منابع آب

موضوع:  کاربرد مدل مديريتی نکسوس در محاسبه  پايداری منابع آب-غذا-انرژی به- کمک تکنيک سناريو نگاری و روشهای تصميم گيری چندمعياره باتوجه به مفهوم آب مجازی؛ مطالعه موردی زيرحوضه لنجانات

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر ضرغامی (از دانشگاه تبريز)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر  صفوی، "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  گل­محمدی، "استاد راهنما"

4- آقای دکتر  نيکوئی، "استاد مشاور"        

                                                                                                                                                            

زمان: روز  شنبه 99/4/7 ساعت 11صبح الی 13

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی