رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد آقای محمد حسین کیخسروی

 

دانشجو:  آقای محمد حسین کیخسروی

گرايش:  آب و محیط زیست

 

 موضوع: تحليل همزمان ميزان مصرف سرانه آب، دماي هوا و فشار شبكه آبرساني با استفاده از توابع كوپلا، مطالعه موردي: شهر اصفهان

 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر معینی  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. خانم دکتر احمدی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر صفوی ، " استاد رهنما "
  4. آقای دکتر گل محمدی ، " استاد راهنما "

 

زمان: روز چهارشنبه مورخ  1400/10/15، ساعت 14  الی 16

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:   https://meet.iut.ac.ir/b/e7k-0ox-qxr-fdd

     

تحت نظارت وف ایرانی